Oldsmobile Ninety Eight Ignition Transponder Chip Key Programming Instructions.

Year
Model
Click on Instructions
1991
Oldsmobile Ninety Eight
1992
Oldsmobile Ninety Eight
1993
Oldsmobile Ninety Eight
1994
Oldsmobile Ninety Eight
1995
Oldsmobile Ninety Eight
1996
Oldsmobile Ninety Eight